Verwerkings overeenkomst - Eade Software & Service

Ga naar de inhoud

Verwerkings overeenkomst

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die Eade Software & Service, gevestigd te Geldermalsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 271565240000 doet.

Klant en Eade Software & Service hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot online support en of hosting services en domeinnaamregistraties, ter uitvoering  hiervan verwerkt Eade Software & Service persoonsgegevens;

Eade Software & Service zal:
1 In overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zijn rechten en plichten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van klant schriftelijk vast leggen in deze verwerkersovereenkomst.

2 Zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens om gaan met de persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt worden;

3 Persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en daarbij zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst in acht nemen

4 Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte. Voor domeinregistraties kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit wordt dan beperkt tot wat vereist wordt door de betreffende registry.

5 Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking.

6 Persoonsgegevens beveiligen en beveiligd houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede  tegen verlies, vernietiging of beschadiging, toegang door onbevoegden.

7 Datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden.

Duur en beƫindiging
De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.

Wanneer de overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, eindigt ook de verwerkersovereenkomst.
In geval van beƫindiging van de verwerkersovereenkomst zal Eade software & Service alle persoonsgegevens vernietigen.Copyright Eade Software & Service 2023
Terug naar de inhoud